"Price is what you pay, value is what you get" - Warren Buffet
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVOCATENKANTOOR BOSSCHER EN ADVOCATENKANTOOR VAN BOLHUIS H.O.D.N. PLAN B ADVOCATEN

 1. Plan B Advocaten

  Plan B Advocaten is de handelsnaam waaronder Advocatenkantoor Bosscher en Advocatenkantoor Van Bolhuis een advocatenpraktijk drijven vanuit het gebouw “Broedplaats Bogotá” te (1165 MK) Halfweg aan de Haarlemmerstraatweg 79. Advocatenkantoor Bosscher en Advocatenkantoor Van Bolhuis, hierna gezamenlijk te noemen: “Plan B Advocaten”.

 2. Overeenkomst van opdracht

  1. Plan B Advocaten verleent juridische diensten op grond van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.
  2. Plan B Advocaten is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst van opdracht op te zeggen.
 3. Vergoeding

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever voor de uitvoering van een opdracht het overeengekomen (uur)tarief, te vermeerderen met de eventuele overeengekomen opslag voor kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd.
  2. De opdrachtgever is voorts gehouden de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke verschotten vooraf en onverkort aan de advocaat te voldoen. Onder verschotten wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: leges, griffierecht en explootkosten. Zo lang deze betaling niet is gedaan, is Plan B Advocaten gerechtigd de uitvoering van de diensten op te schorten en/of te beëindigen.
  3. De door Plan B Advocaten gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd conform de indexeringscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek afgerond op hele euro's, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving aan de opdrachtgever noodzakelijk is.
  4. Indien de advocaat rechtshulp verleent op een toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand is de opdrachtgever gehouden een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, een voorschot op de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage en/of een voorschot op de verschotten op eerste verzoek te voldoen. Zo lang de eigen bijdrage en/of het voorschot niet is voldaan, is Plan B Advocaten gerechtigd de rechtshulp op te schorten en/of te beëindigen.
 4. Betaling

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn veertien dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie.
  2. Na het verstrijken van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het openstaande bedrag 2% (twee procent) samengestelde rente per maand verschuldigd zijn.
  3. Na ommekomst van de betalingstermijn is Plan B Advocaten zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling of aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. Plan B Advocaten is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op de opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% (vijftien procent) van hetverschuldigde, tenzij de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn.
  4. Na ommekomst van de betalingstermijn is de advocaat zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling of aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen. De advocaat is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling derhalve, op de opdrachtgever te verhalen.
 5. Toe- en verrekening

  1. Ongeacht de door de opdrachtgever bij betaling gedane aanwijzing strekken betalingen steeds in de eerste plaats in mindering op kosten als bedoeld in 4.3 en 4.4, in de tweede plaats op de verschenen rente als bedoeld in 4.2, en ten slotte op de declaraties die het langst openstaan.
  2. Verrekening van enige vordering die de opdrachtgever op de advocaat mocht hebben, is uitgesloten, evenals vervreemding of bezwaring van een dergelijke vordering.
 6. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van Plan B Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de opdrachtgever op grond van de betreffende opdracht aan Plan B Advocaten betaalde bedragen.
  2. Plan B Advocaten is bij een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met de opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade dan wel gevolgschade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet en gemiste inkomsten begrepen worden, en derhalve niet tot enige vergoeding van deze schade gehouden.
  3. Schade waarvoor Plan B Advocaten aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de advocaat te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  4. Iedere vordering ten laste van Plan B Advocaten vervalt door het verloop van 12 (twaalf) maanden na de laatste factuurdatum.
  5. Indien derden door Plan B Advocaten worden ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht, is Plan B Advocaten niet aansprakelijk voor enige tekortkoming zijdens die derden of enige door die derden veroorzaakte schade.
 7. Derdengelden

  1. Gelden die Plan B Advocaten voor de opdrachtgever, of derden onder zich houdt, worden bijgeschreven op een daartoe bestemde derdenrekening, beheerd door Stichting Beheer Derdengelden Plan B Advocaten.
  2. Over tegoeden op de derdenrekening wordt geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Voor het onder zich houden van deze gelden kan Plan B Advocaten een vergoeding rekenen.
  4. Plan B Advocaten is bevoegd zijn vordering op de opdrachtgever te voldoen door verrekening met tegoeden die voor de opdrachtgever zijn ontvangen op de derdenrekening.
 8. Toepasselijk recht en geschillen

  1. De rechtsverhouding tussen Plan B Advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met de rechtsverhouding tussen Plan B Advocaten en de opdrachtgever worden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan en beslecht door of de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem, of de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur beslecht het geschil bij wijze van arbitrage volgens het ten tijde van het aanhangig maken van het geschil geldende arbitragereglement

Haarlem, 1 oktober 2014