“I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat” - Winston Churchill
ander rechtsgebied..?
 

Rechtsgebieden

PlanB biedt ondermeer, maar niet beperkt tot, diensten in de volgende rechtsgebieden aan:

Ondernemingsrecht

Fusies en overnames

De koop / verkoop van een onderneming of bedrijfsonderdeel. Van een fusie is sprake als twee of meerdere ondernemingen geheel samensmelten.  

Het aan de koop / verkoop voorafgaande boekenonderzoek: de due diligence. De uitkomst van de due diligence is sterk bepalend voor de verkoopprijs van de onderneming. 

Het vastleggen van de (voorlopige) afspraken: de intentieverklaring (LoI / MoU). Ook kan een exclusiviteitsperiode overeengekomen worden, waarbij de verkoper gedurende bepaalde tijd niet in onderhandeling mag treden met andere geïnteresseerde partijen.  

Het opstellen/beoordelen en (uit)onderhandelen van koop/verkoopovereenkomsten, zowel aandelentransacties als activa / passiva transacties (SPA / APA).

Advies bij de overgang van werknemers o.g.v. de Wet overgang van onderneming.

Joint ventures en samenwerkingsverbanden

Ingeval van structurele samenwerking: een joint venture in de vorm van bijv. een gemeenschappelijke B.V. 

Ingeval van een gemeenschappelijk project: samenwerkingsverband o.g.v. een coöperatie-overeenkomst.      

Aandeelhoudersovereenkomsten

De vastlegging van onderlinge (interne) afspraken als het fundament van uw onderneming. Anders dan uw statuten is de aandeelhoudersovereenkomst niet inzichtelijk voor het publiek.

De afspraken omtrent toe- en uittreding van aandeelhouders.

De regeling van stem- en winstrechten.

Vastlegging van het dividendbeleid. 

Blokkeringsregelingen aangaande de verkoop van aandelen aan derden.

Concurrentie- en relatiebedingen.

Bank- en overige financieringen

Opstellen / beoordelen / (uit)onderhandelen van pand-/hyptheekovereenkomsten. 

Vormgeving van leningconstructies en overige financieringsconstructies.

Uitwinning van zekerheden: beslaglegging en executie.

Begeleiding van financiële participatie door private equity fondsen.

Herstructureringen

Herindeling vennootschapsrechtelijke structuur / organigram door bijv. de oprichting / samenvoeging / of ontbinding van dochter- of zustervennootschappen. 

Afstoting van bedrijfsonderdelen en (af) splitsingen.

Bestuurdersaansprakelijkheid 

Interne aansprakelijkheid (richting de vennootschap) ingeval van wanbeleid / onbehoorlijk bestuur. 

Claims van derden: externe bestuurdersaansprakelijkheid. 


Commerciële contracten

Agentuur

Een agent bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op naam en voor rekening en risico van een producent of leverancier, de "principaal". De principaal bepaalt tegen welke prijs en overige voorwaarden de agent de producten mag verkopen. De agent heeft ingeval van beëindiging veelal recht op een goodwillvergoeding.

Distributie

Een distributeur handelt voor eigen rekening en risico en kan zijn eigen verkoopprijs en overige verkoopvoorwaarden bepalen. Een producent of leverancier kan een distributeur een niet-exclusief distributierecht toekennen, maar kan zijn distributeurs ook een exclusief recht toekennen voor bepaalde klantengroepen of bepaalde geografische gebieden.  

Vrijwel elke onderneming hanteert algemene voorwaarden (in- en verkoop). Cruciaal is echter om de algemene voorwaarden op een juiste manier overeen te komen met de contractpartij. Zo niet, dan is de contractpartij niet gebonden aan de algemene voorwaarden. Daarnaast is het van groot belang om uw algemene voorwaarden met enige regelmatig tegen het licht te houden en na te gaan of uw algemene voorwaarden nog wel helemaal aansluiten op uw bedrijfsvoering en (veranderde) wet- en regelgeving. 

franchise

Bij franchising geeft de franchisegever aan een juridisch zelfstandige onderneming - de franchisenemer - het recht om gebruik te maken van de franchiseformule. Dit houdt doorgaans in dat de franchisenemer tegen betaling van een franchisevergoeding gebruik kan maken van een uniforme identiteit en uitstraling, waaronder het gebruik van de handelsnaam, logo's, huisstijl, winkelinrichting, en ICT-infrastructuur.

Freelance, opdracht en dienstverlening

Het alternatief voor een arbeidsrelatie: de overeenkomst van opdracht. Biedt veel flexibiliteit: voor de opdrachtgever zelfs te allen tijde opzegbaar. 

Algemene voorwaarden

Opstellen en controleren van algemene voorwaarden

Arbeidsrecht

Reorganisaties

Een verslechterde financiële situatie van uw onderneming, kan u dwingen een aantal arbeidsplaatsen te schrappen. Een (collectieve) ontslagaanvraag bij het UWV wegens bedrijfseconomische omstandigheden kan u hierbij uitkomst bieden.

Ontslagrecht

In veel gevallen is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden de beste oplossing voor beide partijen. Soms is een gang naar de kantonrechter echter onvermijdelijk. Ook een ontslagaanvraag bij het UWV wegens persoonlijke redenen (disfunctioneren) kan uitkomst bieden. 

Overgang van onderneming

Bij de overname van een onderneming of een onderdeel daarvan gaan in veel gevallen op grond van de wet de betrokken werknemers mee over naar de nieuwe eigenaar.  

Ontslag van statutair directeur

Voor het ontslag van een statutair directeur / bestuurder gelden bijzondere regels. Naast een arbeidsrechtelijke relatie dient ook de vennootschapsrechtelijke relatie met de onderneming te worden beëindigd. 

Intellectuele eigendomsrecht en ICT

Het belang van handelsnamen en merkenrechten is onmiskenbaar. Inbreuk daarop kan grote financiële gevolgen hebben, maar ook reputatieschade veroorzaken en uw onderscheidendheid in gevaar brengen. PlanB stelt uw rechten veilig, dit begint bij een adequate registratie. 

PlanB helpt u ook om uw uitvinding te beschermen en staat u bij als er inbreuk gemaakt wordt op uw octrooi. Ook adviseren wij bij de commerciële exploitatie van intellectuele eigendomsrechten, al dan niet door (gedeeltelijke) licentiering of overdracht. 

PlanB heeft bovendien ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van licentieovereenkomsten, SLA's en leveringsvoorwaarden in de ICT branche. 

Procesrecht en geschillenbeslechting / internationaal privaatrecht

Ondernemingsrechtelijke geschillen

Geschillen tussen aandeelhouders onderling, of tussen de aandeelhouders en bestuurders van de onderneming.

Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures, zowel interne als externe aansprakelijkheden (zie ook hierboven).

Geschillen betreffende de uitleg van de bij koop / verkoop overeenkomen garanties en vrijwaringen.

Procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Commerciële en incassogeschillen

Commerciële geschillen kunnen betrekking hebben op allerhande conflicten en contracten, veelal betreft het de uitleg en/of nakoming van de contractuele verplichtingen (wanprestatie).  

Procedures aangaande schadeconflicten, veelal o.g.v. onrechtmatige daad. 

Incasso van geldvorderingen binnen en buiten Nederland, bijv. d.m.v. een incasso kort geding. 

Geschillen aangaande de ontbinding en /of vernietiging van overeenkomsten.

Arbeids- en agentuurgeschillen bij de kantonrechter. 

Beslag-en executierecht

Het leggen van conservatoir beslag ter zekerheidstelling van verhaal op de debiteur. 

Na verkrijging van een toewijzend vonnis kan executoriaal beslag gelegd worden op zaken van de debiteur om deze vervolgens te gelde te maken (ter veiling te verkopen).

Het uitwinnen van zekerheidsrechten, waaronder vuistpandrechten en stille pandrechten.  

Internationaal privaatrecht (IPR)

Bij internationaal contracteren kunt u te maken krijgen met het IPR. Het IPR kan bepalen of de Nederlandse rechter internationale bevoegdheid heeft. Het IPR kan ook bepalen welk recht van toepassing is op een (internationale) overeenkomst en omvat regels inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen in Nederland.